تصاویر/ حرکات عجیب اسطوره؛ مارادونا روی سقف خودرو!