نامه برادر دیپلمات‌ ربوده شده/ پرونده همچنان امنیتی است؟