اگر مهرجويی غش و ضعف کرد براي خودش بود نه کيارستمی!/ این دو نفر يک چای تلخ با هم نخورده‌اند