رانندگی کامیون را به مربیگری ترجیح دادم/ کار که عار نیست