جوانان زیر ۳۰ سالی که قرارداد ۲۰ ساله با توتال را نهایی کردند