برخی بانک‌ها اصلا حاضر نیستند به روستائیان تسهیلات پرداخت کنند