شرکت وابسته به سایپا برای دومین سال پیاپی زیان داد