56 روز از محاصره العوامیه گذشت/ تیراندازی دوباره نظامیان سعودی