روانچی: نمی‌توانیم به بدعهدی آمریکا بی‌تفاوت باشیم