پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد تغییری نکرده است