اعضای امید امضاهای سوال از رئیس‌جمهور را پس گرفتند