دادستان کل: فعالان رسانه‌ای احضار شده بودند نه بازداشت