پرهیز آمریکا از رویارویی با ایران قدرتمند و روسیه اتمی