اعتراف مقام سابق اسرائیلی درباره توانایی آمریکا در خاورمیانه