دادستان کل: جنایات داعش همان جنایات دهه ۶۰ منافقین است