ابطحی: تخلف تحصیلی برادر روحانی محرز شد/ قمی: نشد!