فیلم/ مدیری: گربه‌ام را هم به هنرمند نمی‌دهم چه برسد به دختر!