تصاویر/ امداد رسانی به حادثه دیدگان ریزش تونل برفی