افراد و نهادهای انقلابی و سپاه و دستگاه قضایی بعضا از لسان مسئولین تحقیر می‌شوند