"توربولنس" موجب مصدومیت مسافران پرواز تهران-تبریز شد