ملک سلمان، پرچم عربستان را در جزایر تیران و صنافیر نصب می‌کند