دو پیروزی متوالی برای کیمیا علیزاده/ عرفانیان حذف شد