روایت عینی بازمانده بمباران شیمیایی: سردشت هنوز آلوده است