خرازی: 30 هزار مدرسه کشتار غیرمسلمانان و شیعیان را آموزش می‌دادند