موضع‌گیری نفر دوم کشور علیه ارکان نظام چه معنایی دارد؟