یک نماینده: مردم نباید به هر بهانه‌ای به قوه قضائیه مراجعه کنند