امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی بر همه دنیای اسلام واجب است