آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز، نه بی‌قانونی