اشعار معنادار مجری مراسم نماز عیدفطر/ ای نشسته صف اول نکنی خود را گم!