گزارش روزنامه امارات از دخالت مستقیم اسرائیل در آمریکا