از قربانی کردن گوسفند تا صحبت درباره جذب رضاییان +تصاویر