تکلیف خودروهایی که در مسیر راهپیمایی جابجا شدند چیست؟