روحانی:‌ دولت ایران پاسخ قاطع اقدامات آمریکا را خواهد داد