شگفتی افکار عمومی از سکوت مجمع تشخیص در برابر هتک حرمت به امام(ره)