تشكر گروه هاي ضد انقلاب از سران فتنه به خاطر پاره كردن عكس امام (ره)