حامیان موسوی به جای حمایت از امام، عکسهای منتظری را در دست چرخاندند