سئوال سید احمد خاتمی از سید حسن خمینی: به جای تقدیر انتقاد می‌کنید؟