موسوي بستر را براي توهين به حضرت امام(ره) فراهم كرد