متاسفانه سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در راستاي بيانيه هاي سران فتنه بود