موج تنفر از اهانت‌كنندگان به ساحت مقدس خميني‌كبير شدت گرفت