صفار هرندي : اكثريت حاميان موسوي آگاه شده و از فتنه رو برگردانده اند