شعار روز دانشجو در دانشگاه تهران "منافق نقابدار، دانشجويي يا اشرار"