باید با ترویج ابتذال در جامعه و جوانان مقابله ی صحیح شود