گزارش شيطنت‌آميز شبكه فرانسوي از نقاشي‌هاي خياباني در تهران