آقای خاتمی! اینها همه آب نبات است،مگر بچه گول می‌زنید؟