بعضی‌ها مرتب علیه دولت مطالبی مطرح می‌کنند که البته اهمیتی هم ندارد!