باز هم یک سفر مصلحتی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام