مسئوليت‌هاي معاونت اجرايي برعهده رحيمي و مشايي است