نام زهرا رهنورد در كنار باراك اوباما و بيل كيلينتون