وقف اموال دانشگاه آزاد براي مقابله با حسادتها و طمع ورزي ها بود!